AVÍS LEGAL

Condicions d’accés i utilització

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació necessària als efectes que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 • Titular: DDBO Entertaintment, S.L.
 • C.I.F .: B67052282
 • Domicili social: Carrer de Benet i Mateu, 61. Esc. C. 3er. 1ra. 08034 BARCELONA (España)
 • Correu electrònic: info@ddbonetwork.com
 • Número d’inscripció en el Registre Mercantil: Tom 46036, Foli: 170, Fulla: 507.486, Inscripció: 1 – 24 juliol 2017

Acceptació de les condicions generals

Les Condicions generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització del web de ddbonetwork.com propietat de DDBO Entertaintment, S.L.

La utilització de la Web lotto.cat atribueix la condició d’usuari de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l’usuari, de totes les Condicions Generals que estiguin publicades al temps d’accedir l’usuari.

Per això es recomana a l’usuari que llegeixi atentament el contingut de les Condicions Generals cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina web.

 

Titularitat i prestador del servei

DDBO Entertainment, S.L. en condició de propietari de la present pàgina web lotto.cat com i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la legislació vigent sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic), posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

Àmbit d’Aplicació

La LSSI s’aplica als següents serveis oferts via Internet quan constitueixin una activitat econòmica o lucrativa per al prestador del servei

 • Comerç electrònic.
 • Contractació en línia.
 • Informació i publicitat.
 • Serveis d’intermediació.

Es considera que hi ha activitat econòmica quan el responsable de la pàgina web rebi ingressos directes (per les activitats de comerç electrònic que dugui a terme) o indirectes (ja sigui per publicitat o patrocini derivats de l’activitat que realitzi per mitjans electrònics).

En principi, la LSSI no s’aplica a les activitats realitzades sense ànim de lucre (com les dels partits polítics, sindicats, associacions, ONG, etc.) mentre no constitueixin una activitat econòmica.

La Llei és d’aplicació directa a totes les activitats que es realitzen per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o persegueixin una finalitat econòmica.

DDBO Entertaintment, S.L. és responsable del lloc web lotto.cat i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI- CE), Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris així com informar a tots els seus clients, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

legislació aplicable

Aquestes condicions generals d’ús i contractació es regeixen per la llei espanyola. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats a el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals del domicili de DDBO Entertaintment, SL previst en el present Avís Legal, és a dir, a la ciutat de Barcelona.

Denegació i retirada de l’accés a la Web i / o als serveis

lotto.cat es reserva el dret a denegar o a retirar l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d’aplicació.

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

Tots els continguts que s’inclouen en aquest lloc web es faciliten a efectes exclusivament informatius, de manera que en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions ni constituir font de drets. ddbonetwork.com es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els continguts del lloc web.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la Web i utilitats que se li proporcionin acord amb la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels drets legítims de lotto.cat o de qualsevol tercer, i / o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Document Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Web.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma que sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit de lotto.cat
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si s’escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de lotto.cat o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

L’usuari, es compromet a no:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de lotto.cat intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en la pàgina web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i / o dels Continguts.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que lotto.cat pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació amb la utilització del Web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de lotto.cat són propietat intel·lectual de DDBO Entertaintment, S.L. i estan protegits en funció de la legislació sobre propietat intel·lectual nacional i internacional vigent.

Queda absolutament prohibit l’ús del contingut de la nostra pàgina web sense l’autorització per escrit per part lotto.cat.

Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d’altres, però, sí que es pot establir un enllaç a la nostra adreça d’Internet sempre que no es relacionin amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

L’usuari podrà descarregar-se la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap finalitat comercial, de manera que no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web amb fins públics o comercials.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Les marques, logotips i qualsevol altre de propietat industrial que apareixen en aquest lloc, lotto.cat, són propietat de DDBO Entertaintment, S.L. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de DDBO Entertaintment, S.L, o de les terceres parts propietàries de les marques.

 

Durada del servei

lotto.cat no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest Lloc Web. Quan això sigui raonablement possible, lotto.cat advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquest lloc web; tampoc garanteix la utilitat d’aquest Lloc Web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés a la web de lotto.cat té una durada indefinida; no obstant això, lotto.cat. es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, al seu parer, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, lotto.cat es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, limitant-se únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés de la qual seran responsables

 

Exclusió de responsabilitat

lotto.cat realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts d’aquesta pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts del web ddbonetwork.com

lotto.cat exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d’accés a la pàgina web lotto.cat
 • La privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web ddbonetwork.com per part de l’Usuari, i / o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.
 • L’eventual transmissió d’elements que afectin negativament els sistemes informàtics.
 • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina web lotto.cat. En conseqüència, DDBO Entertaintment, SL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat d’aquest lloc web ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a lotto.cat en aquest sentit.

lotto.cat no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de lotto.cat i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, lotto.cat no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. ddbonetwork.com tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

lotto.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que es hagi accedit a través del web; Ni tampoc pels continguts prestats per terceres persones o entitats.

lotto.cat tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa.

lotto.cat no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitzi dels serveis i productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material d’aquest lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers

lotto.cat es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resultin inveraços, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals de Barcelona (Espanya), als quals l’Usuari se sotmet expressament.