Política de privacitat

Poíitica de Privacitat

Mitjançant el present avís legal i política de privacitat, lotto.cat i conseqüentment DDBO Entertaintment, S.L. amb domicili social a Carrer de Benet i Mateu, 61 de Barcelona (Espanya), com a propietària d’aquest lloc web, informa als usuaris d’aquest lloc web, la seva Política de Privadesa, i descriu quines dades recull, com els utilitza, les opcions dels usuaris en relació a aquestes dades, els seus drets (coneguts com a drets ARCO, Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició i els nous introduïts pel RGPD, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades personals i el dret a la limitació en el tractament), la seguretat de les seves dades, i la modificació de la política de confidencialitat.

La utilització del lloc web lotto.cat i de qualsevol dels serveis que s’incorporen en ell, suposa la plena acceptació de les condicions que es presenten a continuació Política de Privadesa.

1.- Recollida de dades i consentiment

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, s’informa que les dades personals que se sol·liciten en el nostre formulari en lotto.cat o, que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular del qual és DDBO Entertaintment, SL

Totes les dades recollides seran tractades amb la confidencialitat deguda seguint la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, a l’empara de l’actual LOPD, RLOPD i, el RGPD.

Aquest lloc web lotto.cat es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.

2.- Finalitats del tractament

Quan un usuari es connecta des de la present web, omple el formulari de contacte i / o envia una notificació al següent e-mail: info@ddbonetwork.com està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable DDBO Entertaintment, S.L. que serà utilitzada per a la gestió de les comunicacions amb l’usuari i poder-li crear un servei ajustat a les seves necessitats i en cas de convertir-se en client poder utilitzar la seva informació per exercitar de manera eficient la tasca del servei que ha sol·licitat i / o contractat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per lotto.cat

Les dades que es facilitin hauran d’estar adequats, i ser concrets, i necessaris per a la finalitat esmentada, i no seran utilitzades amb una altra diferent d’aquella per a la qual es comunica a la present política de privacitat.

En cap cas l’usuari està obligat a facilitar dades a lotto.cat, però, ha d’advertir-se que de no fer això suposarà la incapacitat de proveir els serveis de lotto.cat de la manera prevista normalment.

lotto.cat no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que pugui contenir la nostra pàgina web.

Llevat que quedi indicat de forma expressa, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari. Aquestes dades ofertes per l’usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actualitzades.

El nostre lloc web lotto.cat obté les dades personals de l’usuari mitjançant el formulari de contacte o per mitjà del correu electrònic. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a lotto.cat o, a qualsevol tercer, per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades, o amb dades de tercers.

lotto.cat es reserva el dret de decidir la incorporació, o no, de les dades personals d’aquestes persones als seus registres d’activitat.

3.- Dret (ARC) d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades personals i el dret a la limitació en el tractament de les dades personals de l’usuari.

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals recollides als fitxers de DDBO Entertaintment, S.L. a través de lotto.cat rectificar en cas que no siguin correctes, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament, en els termes que estableix la Llei, dirigint-se a DDBO Entertaintment, SL mitjançant el correu electrònic info@ddbonetwork.com o bé, mitjançant escrit dirigit a DDBO Entertaintment, SL en Carrer de Benet i Mateu, 61. Esc. C 3er. 1ra. 08034 BARCELONA (España) acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representa.

A més, amb la introducció del RGPD s’incorporen el dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades personals i el dret a la limitació en el tractament.

El dret a l’oblit suposa impedir, per ordre de l’afectat, la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. Això abasta el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima.

El dret a la portabilitat de dades faculta l’interessat a obtenir una còpia de les seves dades personals en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i transferir les seves dades d’un sistema de tractament electrònic a un altre

El dret a la limitació en el tractament consisteix la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir del responsable del tractament o fitxer, una limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les següents condicions:

  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament

És important que, per mantenir les dades personals actualitzades, s’informi sempre que es produeixi alguna modificació; en cas contrari, lotto.cat no respon de la veracitat dels mateixos.

Si l’usuari no cancel·la les seves dades personals de forma expressa dels fitxers de DDBO Entertaintment, S.L. s’entén que aquest segueix interessat en què romanguin incorporats mentre siguin adequats per a la finalitat amb la qual es van obtenir, i mentre DDBO Entertaintment, S.L. ho consideri oportú.

4.- Seguretat de les dades personals

lotto.cat informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat, tal com exigeix ​​la normativa vigent que regula el la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades dels registres d’activitat que continguin dades de caràcter personal.

5.- Modificació d’aquesta política de confidencialitat

lotto.cat reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o per causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. lotto.cat com introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, per tant, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

La utilització d’aquesta web atribueix a qui faci ús d’ella la condició d’usuari, i accepta les presents Condicions de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement.

6.- Cessions de dades a tercers.

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, podrà ser necessari la cessió de dades personals a empreses del grup.

7.- Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), i el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l’informem que l’acceptació de comunicacions comercials implica la seva autorització expressa per fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals, per aquest mitjà a l’adreça facilitada.

El nostre lloc web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de formularis, i / o per mitjà del correu electrònic, amb les següents finalitats:

  • Subscripció a butlletins en línia, publicacions físiques, pàgines web i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de lotto.cat
  • Gestió de lotto.cat per a la informació o inscripció com a empresa col·laboradora i per a la gestió i inscripció com a usuari d’altres productes de DDBO Entertaintment, S.L.
  • Comercials: Quan la persona interessada envia les dades personals i accepta l’enviament de comunicacions està autoritzant expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloses de manera implícita les que es realitzin per correu electrònic o per correu ordinari.

Així mateix, lotto.cat i DDBO Entertaintment, S.L. posarà als usuaris de mecanismes perquè, de manera senzilla i gratuïta, puguin desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l’enviament de comunicacions electròniques, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria esmentada.

No obstant això, si no desitja rebre les nostres comunicacions comercials pot sol·licitar-dirigint-se a:

DDBO Entertaintment, S.L. a través del correu electrònic info@ddbonetwork.com o bé, mitjançant escrit dirigit a DDBO Entertaintment, S.L. en Carrer de Benet i Mateu, 61 Esc. C 3er. 1ra. 08034 BARCELONA (España) acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I, o documet acreditatiu de l’entitat a la qual representa.

L’usuari a l’omplir el formulari amb les dades personals que se sol·liciten i accepta expressament l’enviament de comunicacions comercials, amb l’ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, o enviar un missatge electrònic amb dades personals, autoritza i dóna el seu consentiment de forma expressa a DDBO Entertaintment, SL a tractar i incorporar a aquestes dades, en els nostres registres d’activitat. (Powerball.tv) del que és responsable l’esmentada empresa, i amb la finalitat de facilitar una major informació de l’empresa, informar sobre productes, informar sobre serveis oferts.